Visie

Organisaties zullen zich de komende jaren meer focussen op:

 • het versterken van leiderschap;
 • het optimaliseren van personeelsmanagement gericht op medewerkertevredenheid;
 • het implementeren van een duidelijker beleid en strategie;
 • het verbeteren van processen en daardoor klantgerichtheid;
 • focus op kosten en investeringen vanuit een samenwerkingsperspectief.

Dit wordt ingegeven doordat de volgende ontwikkelingen waarneembaar zijn in de markt / maatschappij:

 • Continuïteit in bedrijven wordt in veel gevallen meer gestuurd door een reactief dan een proactief
  concept. Organisaties zullen meer behoefte aan ruimte voor sturing nodig hebben;
 • De maatschappelijke waardering van leiderschap is sterk gericht op het belonen. Leiders zullen meer inzicht geven in hun verantwoordelijkheden;
 • Beleid is sterk ondergeschikt aan korte termijnontwikkelingen. Interne- en externe flexibiliteit worden continu onderwerp voor de management agenda;
 • Er is sprake van een aanbodmarkt, naar klanten wordt slecht geluisterd. Tevreden klanten krijg je alleen als ze krijgen, waar ze werkelijk om gevraagd hebben. Proces evaluatie en aanpassing worden belangrijke items;
 • De balans in waardering naar aandeelhouders, klanten en medewerkers staat onder spanning. Organisaties gaan beseffen dat dit moet verbeteren, waardoor er meer balans ontstaat in de erkenning naar alle partijen;
 • Talenten worden soms noodgedwongen overboord gezet i.p.v. benut. Dit wordt in een krimpende arbeidsmarkt, met vergrijzing een probleem. Met mensen kun je immers geld verdienen i.p.v. dat ze als kostenpost moeten worden gezien. Er zal meer aandacht komen voor de wendbaarheid van mens en organisatie;
 • People management is nog steeds sterker gericht op beheersen dan ontwikkelen. Mensen zullen sterker gestimuleerd te worden vanuit een investering- en performanceperspectief;
 • De markt wordt sterk beïnvloed door een kostenfocus. Er komt meer aandacht voor inspanningen om tot verbetering van prestaties te komen. Er zal een verschuiving optreden van interne naar externe oriëntatie;
 • Concurrentie is in een gespannen markt heviger. Synergie wordt dan alleen nog ingegeven door het recht van de sterkste. Meer onderzoek zal partijen doen inzien dat synergie alleen effect heeft als dit geldt voor alle betrokkenen;
 • Deze markt vraag om een transparante kostprijs plus benadering. Dit zal gegeven worden.

 

Missie

Wij hebben tot doel organisaties te doen excelleren door hun te ondersteunen in het:

 • versterken van leiderschap;
 • optimaliseren van personeelsmanagement;
 • ontwikkelen en implementeren van beleid en strategie;
 • vergroten van efficiency van partnerships en middelen;
 • verbeteren van processen;

die vervolgens leiden tot tevredenheid van:

 • medewerkers;
 • leveranciers en klanten;
 • de maatschappelijke omgeving;
 • aandeelhouders;

en niet in het minst tot het behalen van financiële en operationele doelstellingen.